University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Masteruppsatser (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14219

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Gustavsson_H140912.pdf330.05 kBAdobe PDFView/Open
Title: Olika men lika - Du är den du är. Pedagogers resonemang om jämställdhetsarbete i förskolan.
Other Titles: Different but equal - You are the one who you are. Teachers' reasoning about equality work i n preschool.
Authors: Gustavsson, Helen
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 1-Oct-2014
Series/Report no.: magisteruppsats
Programme: Masterprogram i pedagogiskt arbete
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Keywords: förskola
jämställdhet
likabehandling
genus
genusskapande
normer
normkritiskt perspektiv
Abstract: Bakgrund I förskolans uppdrag ingår att behandla alla barn lika samt forma dem till samhällsfungerande, självständiga individer som är kritiska mot rådande normer. I denna studie fokuseras på jämställdhet mellan könen. Historik, regler, etik och forskning kring detta presenteras i bakgrunden. Som teoretisk ram används Hirdmans genusteori och ett normkritiskt perspektiv. Syfte Studiens syfte är att tydliggöra och synliggöra pedagogers resonemang kring jämställdhet och likabehandling i det pedagogiska arbetet. Metod Som metod används fokuserad gruppintervju. Resultat Resultatet visar att barns konstruktion av genus formas utifrån rådande genusnormer, trots att pedagogernas intentioner är de motsatta. Svårigheten med att arbeta med jämställdhet på förskolor anses ligga i att normer kring genus är så starkt förankrade hos samtliga i samhället att de därmed ständigt reproduceras. De som bryter mot normen korrigeras av andra till normativt beteende. Det anses som enklast för barn att hålla sig inom normen, och därmed styrs barn till normativt beteende. Dock ses barn som starka när de är normöverskridande. Pedagogerna är osäkra över hur jämställdhetsarbete bäst bör bedrivas i den pedagogiska verksamheten, om olikheter skall lyftas fram eller neutraliseras.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14219
Appears in Collections:Masteruppsatser (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation