University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Magisteruppsatser (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14283

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M2011_58.pdf259.81 kBAdobe PDFView/Open
Title: Upplevelsen av att insjukna i sepsis: En kvalitativ studie med utgångspunkt i patienters perspektiv
Authors: Grob, Jennie
Söderström, Jimmy
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 3-Nov-2014
Series/Report no.: Magisteruppsats
M2011:58
Programme: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
Publisher: University of Borås/School of Health Science
Media type: text
Keywords: sepsis
patient
ambulance
assessment
identification
prehospital
illness
Abstract: Att insjukna i sepsis kan vara livshotande och leda till sjuklighet och nedsatt livskvalité samt långa vårdtider och dyra vårdkostnader för sjukvården. Forskning visar att dödligheten ökar ju längre tid det tar innan behandling sätts in. Trots detta finns det ett behov av att förbättra identifieringen av sepsis. Det finns en mängd studier om sepsis, men det finns få som belyser patienters upplevelse av att insjukna i sepsis. Ambitionen med denna studie är att bidra till att minska denna kunskapslucka. Studiens syfte är att undersöka patienters upplevelser av att insjukna i sepsis. Studien har använt en kvalitativ och utforskande ansats. Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer med patienter som insjuknat i sepsis i hemmet och data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att informanterna till en början försökte hantera sina symtom på egen hand, vilket innebar att de avvaktade med att söka sjukvård då symtombilden påminde om åkommor som de haft tidigare. När informanterna tog kontakt med sjukvården upplevde de initialt misstro från vårdpersonalens sida. Resultatet visar att insjuknande i sepsis bland annat kännetecknas av sjukdomskänsla, svår trötthet, förlust av kontroll över sin kropp och nedsatt förmåga att ta hand om sig själv. Slutligen visar resultatet att informanterna upplevde en lättnad och trygghet av att överlämna ansvaret till ambulanspersonalen. En slutsats är att det finns svårigheter med att identifiera sepsis prehospitalt, vilket beror på att insjuknandet är diffust och varierar mellan olika patienter. Det finns ett behov av kontinuerlig utbildning om diffusa tillstånd, såsom sepsis, för att förbättra patientomhändertagandet.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14283
Appears in Collections:Magisteruppsatser (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation