University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14300

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2014_8.pdf225.27 kBAdobe PDFView/Open
Title: Nationell värdegrund - ett verktyg till förändring i verksamhet: En kvalitativ studie
Authors: Isaksson, Susanne
Karlsson Lind, Ann-Charlotte
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 3-Nov-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2014:8
Programme: Fristående kurs
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: nationell värdegrund
implementering
ledarskap
etik
kvalitativ innehållsanalys
Abstract: Den nationella värdegrunden lagstadgades 2010 och denna studie undersöker hur den har implementerats och används inom särskilda boenden inom äldreomsorgen och hur den har påverkat verksamheterna. I den nationella värdegrunden utgår lagen ifrån att alla ska se vårdtagaren och ge denna ett värdigt liv och välbefinnande. Genom denna lag ska vårdtagaren kunna påverka sin egen vård, och även som närstående kunna göra sin åsikt hörd. Utbildning av personal ska ske och Socialstyrelsen tillhandahåller material till genomförandet. Syftet med undersökningen är att undersöka vilka erfarenheter enhetschefer har av implementering och användning av den nationella värdegrunden inom äldreomsorg. Valet blev att göra en kvalitativ studie som gjorts genom att intervjua sex enhetschefer inom äldreomsorgen. En intervjuguide som bygger på frågeställningar ur värdegrundsperspektiv är grunden till intervjun. Att besöka respondenterna på respektive arbetsplats gav en intervju som kändes bekväm och avslappnad Därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys av materialet i intervjuerna. Intervjuerna ledde fram till ett resultat där tre kategorier var framträdande och dessa var betydelse av erfarenhet, utbildning i värdegrund och förändring i verksamhet. Det blev två till fyra stycken kategorier i respektive underkategori efter att sammanställningen av resultatet var klart. De underkategorierna är erfarenhet av ledarskap, medarbetare med erfarenhet av förändringsarbete, chefers utbildning i värdegrund, utbildning av personal i verksamhet, problem i arbetsgruppen, relationer, arbetsmiljön och tydlighet. Genom att använda oss av att göra en kvalitativ innehållsanalys, har vi kunnat hålla oss så nära texten vi fått i vårt samlande av empiri. Implementeringen utav den nationella värdegrunden har i verksamheterna kommit igång men inte varit helt utan problem. Faktorer påverkar som stora personalförändringar eller ointresse hos personal har gjort att det förekommer förseningar i verksamheterna. Men enhetscheferna arbetar för en lösning på det. Att inspirera och motivera sina medarbetare kan vara en lösning.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14300
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation